Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Siciline 508266 sicil numarası ile kayıtlı, Ofishane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kat:12-13 34400 Kağıthane / İstanbul adresinde yerleşik Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi (“Hedef Filo” ya da “Veri Sorumlusu”) https://www.hedeffilo.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • Kişisel verileriniz Hedef Filo tarafından ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:
 • Teklif alma uygunluğunuzu anlamak ve konu ile ilgili sizinle iletişime geçmek,
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde kullandığımız sistemlere tanımlamanızın sağlanması,
 • Teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi,
 • Sözleşme onay bildirimi
 • Müşterilere e-mail iletilmesi,
 • Müşteri ve araç takibi,
 • Proforma girişi ve iletimi,
 • Araç satış süreci ve iade işlemleri,
 • Hasar takibi,
 • Sözleşme bitiş öncesinde müşteri bilgilendirme,
 • Müşteri araç iade rezervasyonu,
 • Müşteri kilometre aşımı takibi,

Kişisel verilerin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturulmuştur.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, bayilere, e-mailling firmalarına, asistans firmalarına, arşiv firmalarına, müşavirlik firmalarına, sigorta şirketlerine, tedarikçilere ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere  , KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan ve www.hedeffilo.com internet adresinde paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz Hedef Filo tarafından internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden, aday müşteriden iletilen bilgiler, tedarikçi firmadan alınan bilgiler, sözleşmelerden alınan bilgiler, sistemden alınan bilgiler, bayilerce ve bayiler aracılığıyla iletilen veriler, müşteri verilerine ilişkin müşavirlik arayüzünden alınan kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri sahibinin hakları

 • KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Hedef Filo’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’ndan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Hedef Filo, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret hariç olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hedeffilo.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ofishane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kat:12-13 34400 Kağıthane / İstanbul adresine bizzat elden, kargo aracılığıyla, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak hedefarac@hs02.kep.tr adresine iletebilir veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu